Sempozyum Gerekçesi

SEMPOZYUM GEREKÇESİ

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Anadolu coğrafyası çok zengin kültürel birikimleri bünyesinde barındırmaktadır. Farklı etnik ve kültürel kimliklerin tarih boyunca birbirlerine aktardıkları bu zenginlikler bu coğrafyaya has bir medeniyet birikimini meydana getirmiştir. Bu gün bu coğrafyanın sakinleri olan bizler gerek kendi inanç ve kültürümüze ait gerekse diğer inanç ve kültürlere ait bu zenginliğin farkındalığı noktasında yeterli dikkat ve bilinci oluşturmamış durumdayız. Bunun için daha fazla gayret sarf etmeliyiz.

Aksaray Yöresi ise Anadolu coğrafyasının tarih ve kültür birikimine yaptığı katkılarıyla bu çabayı fazlasıyla hak etmektedir. Tarihî ticaret yollarının geçiş ve kesişme noktalarından olan Aksaray bu özelliğiyle binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yönüyle Aksaray Hristiyanlık öncesi ve sonrası Bizans’ın tarihi izlerini bu güne taşıyan arkeolojik, jeolojik ve coğrafi özellikleriyle dünyada örneği bulunmayan kalıntı ve bulguları, bu günün insanının bilgisine sunmaktadır. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde de çok önemli fonksiyonlar icra eden bölge, Türkiye Selçukluları döneminde bu etki ve fonksiyonun zirvesine çıkmıştır. Döneminin en üst seviyedeki bilgi, kültür ve yaşam standardını yakalayan şehir, sultanların, kervanların, seyyahların; durak, istirahat ve karargâhı olma özelliğine sahip olmuştur.

Nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar gelen bu kültür ve medeniyet zenginliklerimizin farkında olmak ve onları araştırmak ihtiyaç haline gelmiştir. Bu farkındalığın ülkemiz insanının bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmenin bir aracı olarak görülmesinin yanında yeni bir medeniyet kurmanın zihinsel alt yapısını oluşturması açısından da önemli olduğu kabul edilmektedir.

Dünyanın küçük bir köy haline geldiği bu iletişim ve teknoloji çağında artık şehirler, bölgeler ve ülkeler kendilerini, sahip oldukları bu birikimleri, çok yönlü bir katma değere dönüştürmek zorunda hissetmektedirler. Bu bağlamda içinde bulunduğu toplumun bilgi birikimini yansıtan üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Aksaray Üniversitesi de bu amaçla Somuncu Baba Kültür ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. Araştırma Merkezimiz de tarihî, kültür ve medeniyet birikimlerinin bu denli önem kazandığı bir dünyada, sakini olduğumuz bu coğrafyanın birikimlerini ortaya çıkarıp paylaşmak, insanlık bilgi ve birikimine katkıda bulunmak amacıyla, ikinci kez, II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nu gerçekleştirmeyi görev bilmiştir.